Vlada: Državni dug u 2014. ograničen na 62 posto BDP-a

Vlada je s današnje telefonske sjednice Saboru uputila svoje amandmane na prijedlog rebalansa državnog proračuna za ovu godinu te amandman na prijedlog zakona o izvršavanju proračuna za 2014. godinu.

Državni dug u idućoj godini ograničava se na 62 posto BDP-a. Vlada je odbila zastupničke amandmane podesene na prijedlog proračuna za iduću godinu i projekcije za 2015. i 2016. 

Vladinim amandmanom na predloženi rebalans državnog proračuna za ovu godinu predložena je preraspodjela primitaka od financijske imovine i zaduživanja u ukupnoj svoti od 1,89 milijardi kuna unutar računa financiranja, tako da se za taj iznos povećavaju primici od trezorskih zapisa (422,17 milijuna kuna) i obveznica (1,47 milijardi kuna), a za isti se iznos smanjuju primici od zaduživanja putem zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Pri tome se ne mijenja ukupni iznos planiranih sredstava.

Vlada je amandmanom reagirala i na prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova proračunskih korisnika za 2013. godinu, i to Agencije za upravljanje državnom imovinom, a zbog promjene statusa te agencije koja je prestala s radom 30. rujna 2013. godine.

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao pravnog sljednika, donijelo je 13. studenoga odluku o rasporedu neutrošenih sredstva financijskog plana AUDIO-a i njihovu rasporedu u financijski plan CERP-a za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2013. S obzirom na to da ta promjena financijskog plana AUDIO-a nije uključena u prijedlog rebalansa državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za ovu godinu (konsolidirano), Vlada je amandmanom predložila uključenje te promjene. 

Vlada je predložila i amandman na konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2014. godinu. Imajući u vidu visinu postojećeg duga i predviđeno zaduživanje u 2014. godini, formulacija u članku 30. stavku 1. "preko 60", a koja ne utvrđuje konkretan maksimalni udio državnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP), zamijenjena je novom formulacijom koja državni dug ograničava na 62 posto od ukupnog BDP-a u 2014. godini.

Za potrebe Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Vlada uvodi nova proračunska aktivnost - osiguranje izvoza - garantni fond, čime se osigurava veća podrška države hrvatskim gospodarstvenicima s ciljem poticanja izvoza i zaštite poslovnih subjekata od komercijalnih i političkih rizika na inozemnom tržištu. Tako se osiguravaju dodatna sredstva za financiranje HBOR-a u iznosu od 100 milijuna kuna. 

Vlada nije prihvatila amandmane saborskih zastupnika podnesene na prijedlog Državnog proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, kao i na prijedlog financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, podnesenih na prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (amandman broj 1) i prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta (amandmani od rednog broja 1 do 7). Vlada je te svoje amandmane donijela dan prije glasovanja o tim dokumentima u Hrvatskom saboru. 

Sabor će, naime, sutra glasovati o prijedlogu rebalansa proračuna za ovu godinu te prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu, kao i pratećim dokumentima i zakonima, te o podnesenim amandmanima.

Vlada je prijedlogom proračuna za iduću godinu planirala rashode u iznosu od 130,5 milijardi kuna, a prihode od 113,1 milijardi kuna, što znači da će proračunski deficit biti veći od 17 milijardi kuna.

Za iznos deficita država će se morati zadužiti, a predloženi zakon o izvršavanju proračuna za 2014. predviđa zaduženje države do ukupnog iznosa od 40,55 milijardi kuna. Taj zakon također precizira da tekuće otplate glavnice državnog duga, u iznosu od 22,5 milijardi kuna te pripadajuće kamate u izvršavanju proračuna imaju prednost pred ostalim rashodima i izdacima.