EU program financiranja kulture predstavljen u Rijeci

Potprogram Kultura programa EU Kreativna Europa, koji otvara mogućnost financiranja kulturnih projekata u razdoblju od 2014. do 2020. godine, predstavljen je na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Za provedbu programa u Hrvatskoj je nadležan Desk Kreativna Europa koji djeluje u sklopu Ministarstva kulture. Ana Perišić Mijić iz Deska istaknula je da je riječ o financijskom programu EU za potpore u kulturi i to za film, televiziju, festivale, usavršavanja za kreativce u kulturi i umjetnike, književne prijevode, projekte prekogranične suradnje i slično. Putem ovog programa na raspolaganju je ukupno 1,46 milijardi eura, a njegovi opći ciljevi su očuvanje i promocija europske kulture, promocija njene baštine i jačanje multikulturalnosti te jačanje konkurentnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora.

Program Kreativna Europa dijeli se na potprograme Medija, Kulture i Međusektorske suradnje. U potprogramu Kultura najviše sredstava, čak 70 posto, predviđeno je za potpore europskim programima suradnje. Ostale potpore namijenjene su književnim prijevodima, europskim mrežama i platformama.

Mladen Špehar iz Deska Kreativna Europa Ministarstva kulture detaljno je prikazao postupak prijava za dobivanje potpora iz ovog programa. Istaknuo je da veću mogućnost prihvaćanja imaju projekti koji u osnovi imaju dobru europsku ideju te koji na kvalitetan način utvrđuju suradnju partnera iz različitih zemalja. Ustanovama i udrugama koje se planiraju prijaviti preporučio je da predlože aktivnosti kojima se već intenzivno bave, proširujući ih na europski kulturni prostor.