Sve manje rođenih i sve više umrlih, raspada se svaki treći brak

U 2015. zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 5,2%, tj. rođena su 2 063 djeteta manje nego u 2014., objavio je Državni zavod za statistiku u izvješću o prirodnom kretanju stanovništva u prošloj godini.

Ukupan broj živorođenih u 2015. bio je 37 503.  Istodobno, zabilježen je porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. više je umrlo  3 366 osoba ili 6,6%. Ukupan broj umrlih bio je  54 205.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2015. iznosila je 8,9, dok je stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2015. iznosila 12,9. Stopa prirodnog prirasta u 2015. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -4,0 (-16 702 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih) koji je iznosio 69,2.

U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativni prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -1 557 uz vitalni indeks od 62,1. Pozitivan prirodni prirast bio je u 56 gradova/općina, a negativan je bio u 490 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je devet gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

U 2015. sklopljena su 19 834 braka, a u istom je razdoblju bilo 6 010 pravomoćno rastavljenih brakova.