Prve novine na hrvatskom jeziku

U Zadru je na današnji dan 1806. godine izdan prvi broj Il Regio Dalmata – Kraglski Dalmatin. Tadašnja je francuska uprava za svoju novu pokrajinu pokrenula dvojezični službeni list.

Odluku o pokretanju lista za Dalmaciju donio je sam car Napoleon. List je bio tjednik, čija je svaka stranica bila podijeljena na dva stupca. Na lijevoj je strani tiskan tekst na talijanskom jeziku, a na desnoj na hrvatskom.

Svaki broj imao je po osam stranica, a format je promijenio u dva navrata. List je izlazio u nakladi od 600 primjeraka, a godišnja pretplata iznosila je 12 mletačkih libara. Od prvog je broja izlazio subotom i tiskan je u tiskari Antona Luigia Battare u Zadru.

List je prije svega imao propagandistički značaj, kao sredstvo za pridobivanje naklonosti tadašnje javnosti za Napoleonovu upravu na ovim prostorima, a objavljivao je službena priopćenja i razne upute i naredbe.

List je ukinut 1. travnja 1810. godine, pa su tako prve novine na hrvatskom jeziku izlazile samo tri godine, osam mjeseci i dvanaest dana. Ukupno je izišlo 176 brojeva na 1392 stranice. Prvi urednik bio je dominikanac Nikola Dominik Budrović.