13:03 / 08.06.2020.

Autor: Hrvatska radiotelevizija

Programska pravila Hrvatske radiotelevizije

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: - / PIXSELL

HRT u svojim programima zadovoljava interese javnosti te trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informira javnost.
PROGRAMSKA PRAVILA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PRAĆENJE IZBORA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR 2020.

PREAMBULA

Hrvatska radiotelevizija (dalje u tekstu: HRT) je u skladu s odredbama Zakona o HRT-u u obavljanju svoje djelatnosti javnog medijskog servisa autonoman od utjecaja vlasti i institucija, političkih stranaka i političkih udruga te od drugih interesnih skupina – pravnih i fizičkih osoba.

HRT u svojim programima zadovoljava interese javnosti te trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informira javnost o činjenicama, događajima i pojavama od javnog interesa u zemlji i u inozemstvu.

Radnici HRT-a dužni su svoje političko djelovanje strogo odijeliti od svoje profesionalne uloge na HRT-u i ne smiju narušavati ugled HRT-a u svrhu političke promidžbe bilo koje vrste.

HRT u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima jamči novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskog kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje o temeljnim pravima Europske unije, vodeći se pri tom interesima javnosti.

U razdoblju izborne promidžbe svi su radnici HRT-a obvezni poštovati izborne zakone i zakonske propise te izborna pravila HRT-a. U razdoblju izborne promidžbe ne smije se povrijediti načelo ravnopravnosti političkih stranaka i samostalnih kandidata, te profesionalna načela nepristranosti, korektnosti i nesvrstavanja uz političke stranke ili kandidate.

U razdoblju izborne promidžbe HRT kao javna radiotelevizija i radnici HRT-a pojedinačno moraju odbiti svaku vrstu izborne promidžbe koja negira sustav slobodnih demokratskih izbora, ometa ili sprječava slobodno izražavanje volje birača, izaziva sumnju u nečije domoljublje ili rodoljublje, poziva na nasilje ili činjenje kaznenih djela, koristi se državnim, javnim i vjerskim tijelima ili institucijama u promidžbene svrhe, iznosi fizičke, psihičke ili druge osobne karakteristike za podcjenjivanje političkih suparnika, podcjenjuje nacionalne i druge društvene manjine ili skupine, te iznosi podatke koji su prikupljeni na nezakonit način.

I. OPĆE ODREDBE 

1. Programskim pravilima HRT-a za praćenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020. (dalje u tekstu: Pravila) uređuje se postupanje HRT-a u razdoblju izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor, koji će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati 5. srpnja 2020. godine, a na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske 4. i 5. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: izbori 2020.). 

2. Naziv pod kojim će HRT pratiti izbornu promidžbu je „Izbori zastupnika u Hrvatski sabor 2020.“.

3. HRT će pratiti postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor na dan održavanja izbora 2020.

II. PROGRAMSKA PRAVILA HRT-a

4. HRT će u razdoblju izborne promidžbe, počevši od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica pa do 24 sata prije dana održavanja izbora odnosno do 3. srpnja 2020. godine u 24:00 sata, omogućiti svim političkim strankama odnosno stranačkim i neovisnim listama i kandidatima za zastupnike nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: sudionici u izborima) njihovo predstavljanje na platformama HRT-a, u skladu sa zakonskim propisima te donesenim pravilima i aktima, vodeći se načelom pravičnosti, to jest uravnoteženošću, poštenjem, objektivnošću i nepristranošću. 

5. Platforme na kojima će HRT pratiti izborne aktivnosti i objavljivati informacije vezane uz izbore su radio, televizija, teletekst i internetske stranice HRT-a.

Informacije o izbornim aktivnostima objavljivat će se na stranicama teleteksta 815 do 849 s podstranicama.

Adresa internetskih stranica na kojima će HRT pratiti izborne aktivnosti i objavljivati informacije vezane uz izbore je: www.hrt.hr/izbori.

6. Sudionici u izborima, koji su ujedno i državni dužnosnici, odnosno dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne smiju u programu HRT-a imati povlašten položaj u odnosu prema drugim sudionicima u izborima te se njihove redovite aktivnosti ne smiju koristiti u svrhu izborne promidžbe. Informiranje o redovitim aktivnostima državnih dužnosnika i dužnosnika lokalne i područne (regionalne) samouprave dopušteno je u okviru informativnih emisija HRT-a samo kada je riječ o aktivnostima koje proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela u kojima obnašaju dužnost, i to bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti.

7. Novinari i voditelji HRT-a ne smiju u redovitim i posebnim emisijama iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili političko opredjeljenje.

Novinari i voditelji HRT-a moraju se u svim svojim istupima pridržavati odredaba Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje HRT-a.

Novinari i voditelji HRT-a koji su kandidati na izbornim listama ne smiju tijekom izborne promidžbe obavljati svoje redovite poslove kod nakladnika.

Novinari ne smiju sudjelovati u izbornoj promidžbi, a ako imaju vlasničke udjele u nekoj od agencija koje rade za pojedinu stranku ili listu, dužni su o tome u pisanom obliku obavijestiti svog urednika.

Kršenje pravila kao i drugih općih akata HRT-a te zakonskih i podzakonskih propisa u vezi s izborima predstavlja osobito tešku povredu radne obveze. 

8. U vrijeme izborne promidžbe HRT će posebno voditi računa da se u programu HRT-a, informativnim i drugim emisijama koje tematski nisu u vezi s izbornim radnjama stranaka ili kandidata, ali bi mogle utjecati na raspoloženje birača, poštuje načelo pravičnosti, to jest uravnoteženost, poštenje, objektivnost i nepristranost. 

9. HRT će u svojim informativnim programima upoznavati građane s izbornim sustavom i načinom kandidiranja, pozivati građane da izađu na izbore te emitirati obavijesti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske koje su od važnosti za pravilnost provedbe postupka izbora. 

10. HRT će objaviti liste kandidata svih izbornih jedinica na internetskim stranicama iz točke 5. ovih Pravila istoga dana kada ih zaprimi od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Redoslijed nastupa za iznošenje izbornih programa u posebnim emisijama HRT-a utvrdit će se ždrijebom uoči početka izborne promidžbe u nazočnosti predstavnika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i javnog bilježnika. Redoslijed se mora javno objaviti na internetskim stranicama i na stranicama teleteksta iz točke 5. ovih Pravila. Takva se objava smatra službenom objavom za sudionike u izborima koji ostvaruju pravo na sudjelovanje u posebnim emisijama HRT-a.

11. HRT će predstavljanja snimati i emitirati prema redoslijedu izvlačenja.

Ukoliko ždrijebom bude utvrđeno da bi XI. izborna jedinica trebala biti predstavljena tijekom oba dana izborne šutnje za biračka mjesta u inozemstvu, emisija predstavljanja za XI. izbornu jedinicu bit će emitirana dan ranije.

12. Sudionicima u izborima ostavlja se potpuna sloboda tijekom predstavljanja izbornog programa, ali je urednik dužan upozoriti govornika na moguće kršenje izbornih pravila te na moguće širenje rasne, vjerske, nacionalne i spolne mržnje. Ukoliko sudionik, prema procjeni urednika, krši izborna pravila, izbornu etiku i pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske, urednik će prekinuti snimanje i upozoriti govornika na kršenje pravila i zakona te mu omogućiti ponovno snimanje unutar istog prethodno određenog termina. U slučaju da govornik opetovano krši pravila i zakone, snimanje će se prekinuti.

13. U razdoblju izborne promidžbe, HRT će utemeljiti Izborni stožer koji će od 8:00 do 16:00 sati primati sve prijave i druge obavijesti važne za izbornu promidžbu i postupak izbora.

Brojevi telefona i adresa elektroničke pošte Izbornog stožera HRT-a bit će objavljeni na internetskim stranicama i na stranicama teleteksta iz točke 5. ovih Pravila.

Sve informacije Izbornog stožera HRT-a namijenjene sudionicima izbora i njihovim promidžbenim stožerima bit će objavljivane na internetskim stranicama i na stranicama teleteksta iz točke 5. ovih pravila te će se smatrati službenom objavom.

HRT neće obavještavati sudionike izbora i njihove stožere pojedinačno o njihovim pravima/terminima u sklopu izbornog programa.

14. Za vrijeme zabrane izborne promidžbe (dalje u tekstu: izborna šutnja), HRT će u svojim programima postupati u skladu s ovim Pravilima i suzdržati se od objavljivanja svih izjava i događanja koji bi se mogli smatrati izbornom promidžbom. Nakon zatvaranja birališta dopušteno je objavljivati izlazne ankete, ali na način da se jasno istakne kako nije riječ o predviđanju rezultata izbora.

15. Za vrijeme izborne šutnje HRT će izvještavati samo o aktivnostima Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora. 

Za vrijeme izborne šutnje i na dan izbora HRT je dužan obavještavati građane o tome kada se otvaraju i zatvaraju birališta.

Na dan održavanja izbora HRT je dužan izvještavati o tijeku izbora i mogućim nepravilnostima u postupku izbora, konferencijama za novinare Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora.

16. HRT zadržava pravo uređivanja i drugih sadržaja predizbornih programa izvan obaveza prihvaćenih ovim Pravilima, poštujući načela propisana Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

1) Praćenje „Izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2020.“ u programu HRT-a

17. HRT će posebne izborne emisije predstavljanja sudionika u izborima početi objavljivati 22. lipnja 2020., a objavljivat će ih do uključivo 3. srpnja 2020. 

2) Predstavljanje izbornih programa

18. Svi sudionici u izborima imaju pravo predstaviti svoj izborni program u posebnim emisijama u trajanju do najviše 5 minuta te zadržavaju pravo izbora svog predstavnika, s tim da su dužni 24 sata prije snimanja emisije HRT-u javiti ime i prezime sudionika. Ako se sudionik u izborima ne pojavi na dogovorenom terminu, smatrat će se da je odustao od predstavljanja.

19. Predstavljanje izbornih programa u posebnim emisijama HTV će emitirati na 4. programu, a Hrvatski radio na 1. programu.

20. U skladu s točkom 10. ovih Pravila, raspored snimanja i emitiranja posebnih emisija bit će javno izvučen.

Prvo će se izvlačenjem odrediti koja će se izborna jedinica predstaviti kojeg datuma, a nakon toga izvlačenjem će se odrediti raspored predstavljanja sudionika u određenoj izbornoj jedinici.

21. Sudionici u izborima koji sudjeluju u emisiji moraju biti prikladno odjeveni i smiju nositi samo bedževe ili značke svojih političkih stranaka ili koalicija, odnosno obilježja u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Prije početka snimanja urednik je dužan upozoriti sudionike u izborima koji sudjeluju u emisiji ako su neprikladno odjeveni. Ako sudionici u izborima nose znakovlje ili sl., koje hrvatski propisi zabranjuju, dužni su ih skinuti.

22. O terminima snimanja i emitiranja posebnih emisija HRT će obavijestiti sudionike u izborima i javnost na internetskim stranicama iz točke 5. ovih Pravila, a sudionici u izborima dužni su sami javiti Izbornom stožeru HRT-a ime i prezime predstavnika.

23. Snimanja će se obavljati po HRT-ovim regionalnim studijima i u Zagrebu, ovisno o blizini  izborne jedinice. Predviđeno vrijeme snimanja je najviše 15 minuta po predstavljanju. Jednom ustanovljeni termini ne mogu se mijenjati.

Snimanja će se organizirati u skladu s protuepidemijskim mjerama i preporukama koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

24. Nedolazak ili kašnjenje na snimanje znači odustajanje sudionika u izborima od predstavljanja. U tom će slučaju HRT smatrati da je sudionik konzumirao svoje pravo. Nastup u emisiji predstavljanja na Hrvatskom radiju ne može se zamijeniti glazbom po izboru sudionika.

Na početku emisije, na kraju emisije te između predstavljanja sudionika u izborima emitirat će se poseban glazbeni 'jingle'. 'Jingle' će se prema potrebi emitirati i u ostalim emisijama informativnog i ostalih programa HRT-a.

3)  Objavljivanje ispitivanja javnog mnijenja

25. HRT zadržava pravo emitiranja rezultata ispitivanja javnog mnijenja tijekom izborne promidžbe, ali će pri objavi rezultata ispitivanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome obavijestiti javnost navodeći:

    • ime političke stranke, organizacije ili osobe koja je naručila i platila ispitivanje;
    • naziv organizacije koja je provela ispitivanje;
    • ispitni uzorak, metodologiju istraživanja (je li riječ o terenskom, telefonskom ili kakvom drugom istraživanju) i mogućnost odstupanja u rezultatima istraživanja;
    • razdoblje u kojem je provedeno istraživanje.

26. HRT će se za vrijeme trajanja izborne šutnje (od 4.  srpnja 2020. godine u 00,00 sati do 5. srpnja 2020. godine u 19,00 sati) suzdržati od objave ishoda ispitivanja javnog mnijenja o raspoloženju birača, posebice o glasačkim namjerama, o izlasku na izbore ili pak odustajanjem od njega.

III. EMISIJE SUČELJAVANJA U PROGRAMIMA HRT-a

27. HRT može organizirati sučeljavanje na koje će, na osnovi predizbornog istraživanja javnog mnijenja HR rejting agencije Promocija plus na uzorku od 500 ispitanika po izbornoj jedinici (osim u XI. i u XII. izbornoj jedinici u kojima se anketa neće provoditi), pozvati predstavnike stranaka/koalicija i neovisnih lista koje će po spomenutom istraživanju prelaziti 4 % potpore u barem jednoj izbornoj jedinici.

28. Niti jedna stranka/koalicija/neovisna lista ne može sudjelovati u sučeljavanjima s više od jednog predstavnika.

29. HRT će datum i vrijeme emitiranja emisije sučeljavanja te njezino trajanje objaviti naknadno.

IV. PLAĆENE PROMIDŽBENE PORUKE

30. HRT će u svojim televizijskim i radijskim programima, osim HRA 3, HTV 3 i HTV 4, nakon početka službene izborne promidžbe pod jednakim uvjetima omogućiti svim sudionicima u izborima izbornu promidžbu objavljivanjem plaćenih promidžbenih poruka u trajanju do 90 sekundi u programima Hrvatske televizije i Hrvatskoga radija te na internetskim stranicama i stranicama teleteksta iz točke 5. ovih pravila u skladu s Cjenikom oglašavanja HRT-a s općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Cjenik) koji je objavljen na internetskim stranicama HRT-a.

31. Promidžbene izborne poruke moraju biti jasno odvojene od preostalog programa tako da javnost može jasno raspoznati da je riječ o plaćenoj promidžbenoj poruci.

32. Sadržaj promidžbene izborne poruke mora biti usko vezan uz izborne političke programe.

33. HRT će promidžbene izborne poruke emitirati sukladno zahtjevu naručitelja, programskom shemom HTVA i HRA, važećim Cjenikom i zakonskim propisima, u posebnim izbornim oglašivačkim blokovima.

34. HRT će narudžbe sa sadržajem promidžbene izborne poruke zaprimati od sudionika u izborima, odnosno putem pravnih ili fizičkih osoba koje oni za to ovlaste.

35. Promidžbene izborne poruke ne pridodaju se i ne obračunavaju u količinu i budžet promidžbe oglašivača ili agencija koje inače posluju s HRT-om izvan izborne promidžbe. 

Količina naručenih promidžbenih izbornih poruka ne ulazi u godišnju količinu marketinških poruka na temelju kojih se odobrava popust marketinškim agencijama.

36. Narudžbe sa sadržajem promidžbene izborne poruke moraju se HRT-u dostaviti najkasnije 24 sata prije emitiranja te poruke.

37. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja promidžbenih izbornih poruka naručitelj je dužan uplatiti unaprijed, prije prvog emitiranja, prema Cjeniku.

38. HRT će dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu Cjenik najkasnije 2 (dva) dana prije početka izborne promidžbe.

39. HRT će u roku od 30 dana od proglašenja službenih rezultata izbora objaviti detaljno financijsko izvješće koje će sadržavati podatke o naručiteljima oglasa, visini plaćenih oglasa i popustima te podatke o trajanju i vremenu oglašavanja u minutama za pojedinog sudionika u izborima.

40.  HRT ima pravo odbiti emitirati promidžbenu izbornu poruku ako:

    a) oglašavanje nije plaćeno unaprijed, ili
    b) oglašavanje nije naručeno ili nije dostavljena promidžbena izborna poruka najmanje najkasnije 24 sata prije emitiranja, ili
    c) promidžbena izborna poruka ne udovoljava tehničkim i profesionalnim standardima prema Cjeniku, ili
    d) promidžbena izborna poruka ili njezin sadržaj suprotni su Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

41. HRT će u vrijeme izborne promidžbe pod jednakim uvjetima omogućiti sudionicima u izborima oglasni prostor na stranicama teleteksta i na internetskim stranicama iz točke 5. ovih Pravila, a u skladu s programsko-tehničkim mogućnostima uz naknadu prema Cjeniku. 

V. OSTALE I ZAVRŠNE ODREDBE

42. Tijekom izborne promidžbe i izbornog postupka programska shema HRT-a prilagodit će se izborima u skladu s ovim pravilima, tako da se ne smiju emitirati sadržaji koji bi mogli utjecati na objektivnost u izvještavanju, na pravičnu zastupljenost sudionika u izborima ili na sam izborni postupak. 

U razdoblju iz prethodnog stavka HRT zadržava pravo izmjene programske sheme.

43. Ova pravila objavljuju se na internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr/izbori kao i na stranicama teleteksta HRT-a.

44. Ova Pravila se, nakon stupanja na snagu, dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

45. Ova Pravila stupaju na  snagu danom donošenja, a objavit će se na Intranetu HRT-a i web stranici HRT-a www.hrt.hr


Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić

* Programska pravila možete preuzeti u prilogu, u PDF-u.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!